Producten online bestellen via de website www.gold-dust.nl

Artikel 1. Algemeen

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Gold Dust Nederland
1.2  Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van Gold Dust Nederland betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.
1.3  Gold Dust Nederland wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand. Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Gold Dust Nederland.
1.4  Mondelinge afspraken of toezeggingen van Gold Dust Nederland zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Gold Dust Nederland.
1.5  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2. Definities

2.1  Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Gold Dust Nederland de Overeenkomst heeft gesloten.
2.2  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2.3  Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Gold Dust Nederland aan de klant.
2.4  Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
2.5  Producten: de producten die door Gold Dust Nederland op haar internetsite worden aangeboden.
2.6  Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten,            handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
2.7  Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG)
2.8   Internetsite www.gold-dust.nl

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1  Alle aanbiedingen van Gold Dust Nederland, alsmede de door Gold Dust Nederland opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2  Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door Gold Dust Nederland schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Gold Dust Nederland beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.
3.3  Gold Dust Nederland heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Gold Dust Nederland zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
3.4 De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Gold Dust Nederland opgegeven informatie juist en volledig is.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1  Gold Dust Nederland zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken.
4.2  Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigingsmail binden Gold Dust Nederland niet.
4.3  Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Gold Dust Nederland, door middel van het hiervoor contact formulier op www.Gold-dust.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de klant.

Artikel 5. Levering

5.1  De leveringsvoorwaarden gelden voor alle bestelde producten door Gold Dust Nederland geleverd.
Levering door Gold Dust Nederland:
5.2 Alle door Gold Dust Nederland genoemde (leverings-)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Gold Dust Nederland bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
5.3 Overschrijding van de door Gold Dust Nederland opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.
5.4 Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Gold Dust Nederland schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.
5.5 Gold Dust Nederland levert bestellingen via de Internetsite uitsluitend aan adressen in Europa

Artikel 6. Prijzen

6.1  Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.2  Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Gold Dust Nederland zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

Artikel 7. Betaling

7.1  Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Gold Dust Nederland van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. Gold Dust Nederland kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Gold Dust Nederland van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.
7.2  Betalingen kunnen worden uitgevoerd via iDeal, met een Gold Dust Nederland Giftcard, Bancontact of Paypal. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal of Bancontact dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald.
7.3  Gold Dust Nederland is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van een toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1  Nadat de klant de bestelde producten heeft ontvangen, kan hij gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met Gold Dust Nederland, zonder opgave van redenen, herroepen. Dit geldt niet voor producten die specifiek op verzoek van de klant zijn gemengd
8.2  Deze termijn gaat in op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt
8.3  Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag  hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
8.4  De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
8.5  De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door Gold Dust Nederland vastgesteld retouradres of in een van de Gold Dust Nederland Stores.
8.4  Als Gold Dust Nederland de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
8.5  Gold Dust Nederland vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Gold Dust Nederland in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Gold Dust Nederland aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.6  Gold Dust Nederland gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant
8.7  Gold Dust Nederland behoudt het recht om slechts de restwaarde geretourneerde producten te vergoeden wanneer de producten op risico van of door de schuld van de klant zijn beschadigd of anderszins een waardevermindering hebben ondergaan die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
8.9  Gold Dust Nederland kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Producten speciaal voor de klant gemengd/ klaar gemaakt.

Artikel 9. Reclame en garanties

9.1  De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Gold Dust Nederland daarvan zo spoedig mogelijk, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
9.2  Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze niet-essentiële wijzigingen in het product betreffen.
9.3 Indien de geleverde producten gebrekkig zijn, wordt er naar keuze van de klant binnen een redelijke termijn voorzien in een vervangend product of in een herstel van het gebrek. Ingeval van  vervanging zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op deze nieuwe levering. Indien de gekozen remedie onmogelijk is of de kosten ervan buiten verhouding zouden zijn voor Gold Dust Nederland, heeft Gold Dust Nederland het recht om deze remedie te weigeren. De kosten voor de remedie worden door Gold Dust Nederland gedragen. Indien het herstel of de vervanging niet mogelijk is of de kosten ervan buiten verhouding zouden zijn, heeft de klant het recht om te kiezen voor een ontbinding van de koop of een vermindering van de koopprijs. Daarbij kan het gebruik dat de consument in de tussentijd van het goed heeft gehad in rekening worden gebracht.
9.4  Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:

−  de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Gold Dust Nederland;
−  de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
−  Gold Dust Nederland niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
−  de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
9.5  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gold Dust Nederland de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 10. Gebruik website

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op lay-out en vormgeving van de website rusten bij Gold Dust Nederland en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).
10.2  De informatie op de website wordt door Gold Dust Nederland met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Gold Dust Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte       informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
10.3 Gold Dust Nederland garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten
10.4  De door Gold Dust Nederland opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

11.1 Gold Dust Nederland verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar privacy statement.

Artikel 12. Plichten van de klant

12.1  Indien de klant via de internetsite een account bij Gold Dust Nederland aanvraagt, verschaft Gold Dust Nederland na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.
12.2  De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.
12.3  De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Gold Dust Nederland mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1  Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
13.2  Gold Dust Nederland is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Gold Dust Nederland is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.
13.3 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Gold Dust Nederland, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Gold Dust Nederland te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Gold Dust Nederland, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet  eerder heeft kunnen melden.

Artikel 14. Inschakeling derden

14.1  Gold Dust Nederland is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij een onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker  van Gold Dust Nederland te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
14.2  De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 13, gelden mede voor deze derden.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Indien Gold Dust Nederland als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Gold Dust Nederland gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de klant jegens Gold Dust Nederland enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel klant als Gold Dust Nederland gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Artikel 16. Alternatieve geschilbeslechting

16.1  De Europese Commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting gecreëerd. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling in eerste instantie op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
16.2  Wij zullen trachten eventuele geschillen die uit uw online bestelling voortvloeien in der minne te schikken. Wij zijn echter niet verplicht deel te nemen aan een dergelijke geschillenbeslechtingsprocedure en wij kunnen u helaas niet garanderen dat wij aan deze procedure zullen deelnemen.
16.3  U kunt ons ook per e-mail bereiken op info@gold-dust.nl

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1  Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
17.2  Alle geschillen welke tussen Gold Dust Nederland enerzijds en klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Gold Dust Nederland worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
17.3  Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel centraal Gelderland Arnhem onder nummer 10005918.